Sơ thiện

Khái lược lịch sử Phật giáo Việt Nam thời du nhập

Khái lược lịch sử Phật giáo Việt Nam thời du nhập

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu Bậc Sơ Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. ĐAI CƯƠNG : Lịch sử Phật giáo Việt Nam không những chỉ cống hiến sự lợi ích về tìm hiểu lịch sử Phật …

Xem chi tiết