Hòa

Chương trình tu học Bậc Hòa

Chương trình tu học Bậc Hòa

( Chương trình mới theo Văn thư số : 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 ) Tinh Thần chủ đạo: TỨ NIỆM XỨ Thời gian tu học: 02 năm.   NĂM THỨ NHẤT (Dành cho Đoàn sinh mới gia nhập không qua Ngành Thiếu) Rút từ chương trình Trung Thiện và Chánh Thiện …

Xem chi tiết