Trang chủ / Phật Pháp / Phật pháp căn bản

Phật pháp căn bản

Giáo Lý Nghiệp (KARMA)

Giáo Lý Nghiệp  (KARMA)

A* Dẫn nhập Trong kinh Majjhima Nikàya (Trung Bộ), Đức Phật dạy rằng: “Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyền thuộc, là nơi nương tựa” (Owners of their karma are …

Xem chi tiết