Tung bay

Trò chơi

Trò chơi

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   –   Điều khiển trò chơi nhỏ cho cả đoàn. –   Sổ tay trò chơi.  I.  Điểu khiển trò chơi : 1.  Muc đích …

Xem chi tiết

Thể dục

Thể dục

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   1.  Tâp thể dục buối sáng : (Tập thở và vận động ban mai) Sáng dậy, khi tung chăn ra khỏi giường em nên …

Xem chi tiết