Trực

Chương trình tu học Bậc Trực

Chương trình tu học Bậc Trực

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )   Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC Thời gian tu học: 02 năm.   NĂM THỨ NHẤT     I.  PHẬT PHÁP  A.  NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN Người tại gia. Phát triển hạnh phúc, nghề nghiệp và kỹ thuật …

Xem chi tiết