Chương trình tu học Bậc Trực

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

  Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC

Thời gian tu học: 02 năm.

 

NĂM THỨ NHẤT

    I.  PHẬT PHÁP

 A.  NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN

 1. Người tại gia.
 2. Phát triển hạnh phúc, nghề nghiệp và kỹ thuật theo quan niệm: Lý luân hồi; Lý nhân quả; Lý nhân duyên.
 3. Tứ như ý túc.

 B.  PHẦN NHẬN THỨC

 1. Phật giáo với: Tôn giáo, hoa học và triết học.
 2. Đại thừa và Tiều thừa.
 3. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật giáo.
 4. Các tông phái Phật giáo: Luật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông, Pháp tướng tông, Mật tông, Thiên thai tông, Pháp hoa tông, Hoa nghiêm tông, Tam luật tông, Câu xá tông, Thành thật tông.
 5. Duy thức luận.
 6. Ý nghĩa pháp khí trong đạo Phật.
 7. Khái lược lịch sử Phật giáo từ thời du nhập đến Trịnh Nguyễn.

 C.  TU DƯỠNG

 1. Ngũ Minh pháp.

    II.  CHUYÊN MÔN

Dựa theo chương trình chuyên môn của Bậc Chánh Thiện năm thứ nhất.

 

NĂM THỨ HAI

    I.  PHẬT PHÁP

 A.  NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN

 1. Phát triển hạnh phúc gia đình theo Ngũ giới và Thập thiện.
 2. Kinh Thiện sinh.

 B.  PHẦN NHẬN THỨC

 1. Phật giáo Việt Nam cận đại và Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất.
 2. Các tôn giáo lớn trên thế giới: Bà la môn, Hồi giáo, Nho giáo, Lão giáo, Thiên chúa giáo, đạo Bà hai.
 3. Mười hai nhân duyên.
 4. Kinh Lăng Nghiêm.
 5. Kinh Pháp Hoa.
 6. Kinh Duy Ma Cật.
 7. Đại ý kinh : Tam bảo, Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Kim Cang, Bát Nhã, Thủy Sám, Đại Tạng.

 C.  TU DƯỠNG

 1. Hai buổi công phu.

    II.  CHUYÊN MÔN

Dựa theo chương trình chuyên môn của Bậc Chánh Thiện năm thứ 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thường thức : Vệ sinh nhà cửa

datthinh

Bài học Vô úy

datthinh

Giới thiệu 3 ngôi báu

datthinh