Tổ chức

Áo Lam

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Nhiệm kỳ 2016 -2020

1. Ban Thường Vụ :

– Trưởng Ban: HTr Cấp Dũng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU
– Phó Ban Điều hành: HTr Cấp Dũng Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH
– Phó Ban Ngành Nam: HTr Cấp Dũng Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG
– Phó Ban Ngành Nữ: HTr Cấp Dũng Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT
– Tổng Thư ký: HTr Cấp Dũng Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN
– Phó Tổng Thư Ký: HTr Cấp Dũng Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN
– Phó Tổng Thư Ký : HTr Cấp Tấn Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG
– Ủy viên Nội Vụ: HTr Cấp Dũng Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG
– Ủy viên Tổ Kiểm: HTr Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC
– Ủy viên Nghiên Huấn: HTr Cấp Tấn Minh Trung ĐẶNG VIÊN NGỌC TRAI
– Ủy viên Thủ Quỹ: HTr Cấp Tấn Diệu Quang CAO THỊ LIÊN MINH

2. Ủy viên :

– Q.Ủy viên Tu Thư: HTr Cấp Tín Nguyên Dung TRƯƠNG VIÊN
– Ủy viên Văn Nghệ: HTr Cấp Tấn Đức Quảng NGUYỄN HOÀNG PHỤNG
– Ủy viên Doanh Tế: HTr Cấp Tấn Nguyên Phương VŨ THỊ LAN
– Ủy viên HĐXH: HTr Cấp Tấn Đức Trang NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN
– Ủy viên Nam Phật Tử: HTr Cấp Tấn Tâm Phước BÙI VĂN THỌ
– Ủy viên Nữ Phật Tử: HTr Cấp Tấn Tâm Tăng TRẦN THỊ KIM CÚC
– Ủy viên Thiếu Nam: HTr Cấp Tấn Nguyên Tường HOÀNG VĂN XUÂN
– Ủy viên Thiếu Nữ: HTr Cấp Tấn Nhật Quế LÊ THỊ THANH VÂN
– Q.Ủy viên Nam Oanh Vũ: HTr Cấp Tín Nguyên Hùng LÊ VÕ QUỐC OAI
– Ủy viên Nữ Oanh Vũ: HTr Cấp Tấn Diệu Quỳnh DƯƠNG THỊ MAI

3. Đại Diện BHD Trung Ương tại các Miền :

– Đại Diện Miền Vạn Hạnh: HTr Cấp Tấn Nguyên Toại TRẦN NGUYÊN VŨ
– Đại Diện Miền Liễu Quán: HTr Cấp Tấn Huệ Quảng NGUYỄN PHÚC QUANG
– Đại Diện Miền Khuông Việt: HTr Cấp Tấn Quảng Tín NGUYỄN CHÍNH
– Đại Diện Miền Khánh Hòa: HTr Cấp Dũng Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN
– Đại Diện Miền Quảng Đức: HTr Cấp Tấn Quảng Thành CHÂU MẠNH CƯỜNG

4. Các Phụ tá Ủy viên :

– Phụ tá Trưởng Ban: HTr Cấp Dũng Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT
HTr Cấp Tấn Minh Trung ĐẶNG VIÊN NGỌC TRAI
– Phụ tá P.TB Điều Hành: HTr HTr Cấp Dũng Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN
– Phụ tá P.TB Ngành Nữ: HTr Cấp Tấn Diệu Quang CAO THỊ LIÊN MINH
– Phụ tá UV Nội Vụ: HTr Cấp Tấn Quảng Bình NGUYỄN THANH LÂN
– Phụ tá UV Tổ Kiểm: HTr Cấp Tấn Tâm Chế VÕ HỮU KHIÊN

HTr Cấp Tấn Nguyên Minh LÊ VĂN TRANH
– Phụ tá Ủy viên Nghiên Huấn: HTr Cấp Tấn Tâm Dưỡng NGUYỄN VĂN NUÔI
HTr Cấp Tấn Nguyên Hải MÀO PHÚ THANH
– Phụ tá Ủy viên Tu Thư: HTr Cấp Tín Nguyên Hoàn LÊ MINH TOÀN
– Phụ tá Ủy viên Văn Nghệ: HTr Cấp Tấn Diệu Tri HOÀNG THỊ KHÁNH LINH
HTr Cấp Tấn Nhuận Pháp NGUYỄN VĂN PHẢI
HTr Cấp Tín Chúc Lạc PHAN DUY XUÂN
HTr Cấp Tín Nhuận Pháp TRẦN NGUYỄN NHỊ LÂM
– Phụ tá Ủy viên Doanh Tế: HTr Cấp Tín Nguyên Đào TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG
– Phụ tá Ủy viên HĐXH: HTr Cấp Tấn Huệ Ngọc LÊ THANH MAI
HTr Cấp Tấn Diệu Hạnh PHẠM THỊ DUNG
HTr Cấp Tín Diệu Huyền TRẦN THỊ CÚC
– Phụ tá Ủy viên Nam Phật Tử: HTr Cấp Tín Đồng Trí NGUYỄN NGỌC HẢI
– Phụ tá Ủy viên Nữ Phật Tử: HTr Cấp Tấn Quảng Hoa PHAN THỊ HỒNG LIÊN
HTr Cấp Tín Tịnh Dung ĐỖ THỊ GÁI
– Phụ tá Ủy viên Thiếu Nam: HTr Cấp Tín Nguyên Hòa LÊ VĂN THUẬN
HTr Cấp Tín Quảng Tuấn LÊ ANH KIỆT
– Phụ tá Ủy viên Thiếu Nữ: HTr Cấp Tín Nguyên Hòa TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG
HTr Cấp Tín Diệu Châu PHẠM HOÀNG NHÃ UYÊN
– Phụ tá Ủy viên Nam Oanh Vũ: HTr Cấp Tín Nguyên Tập TRƯƠNG VĂN TẠO
– Phụ tá Ủy viên Nữ Oanh Vũ: HTr Cấp Tín Nguyên Hằng TRẦN THỊ TÂM HIẾU