Chánh thiện

An cư kiết hạ

An cư kiết hạ

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 ) A. GIỚI THIỆU : Từ thuở Phật còn tại thế, mỗi năm chư Tăng, Ni vân tập về một nơi, tuỳ theo tu …

Xem chi tiết

Ngũ Minh Pháp

Ngũ Minh Pháp

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. DẪN NHẬP : Cách đây 2549 năm để có đủ những phương thức hoằng pháp thích hợp với từng hoàn cảnh, …

Xem chi tiết

Kinh Thiện Sinh

Kinh Thiện Sinh

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. DẪN NHẬP Là một Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử ViệtNamluôn luôn phải ghi nhớ mục đích của tổ chưc là …

Xem chi tiết

Những nguyên lý căn bản của Phật giáo

Những nguyên lý căn bản của Phật giáo

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. DẪN NHẬP : Đức Phật thuyết pháp 49 năm, lưu lạị cả một kho tàng giáo lý đồ sộ. Trải dài …

Xem chi tiết

Lục độ

Lục độ

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. DẪN NHẬP Lục độ là  pháp môn tu đặc thù, pháp môn cao nhất trong sự hành trì của đạo Phật, …

Xem chi tiết

Thái tử Tu Đại Noa

Thái tử Tu Đại Noa

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. LƯỢT TRUYỆN : Một thời Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ nơi rừng Kỳ Hoàn, tại A-luyện trong vườn A-Na-Phân …

Xem chi tiết