Trung thiện

Tùy duyên bất biến

Tùy duyên bất biến

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. GIỚI THIỆU  : Tinh thần tùy duyên bất biến là một trong các tinh thần giáo dục của Phật giáo, đó …

Xem chi tiết

Sơ lược các tông phái Phật giáo

Sơ lược các tông phái Phật giáo

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. SỰ HÌNH THÀNH CÁC TÔNG PHÁI : Sau khi Phật nhập Niết Bàn một trăm ngày, có 500 vị Thượng Toạ trưởng …

Xem chi tiết

Đức Phật và Tứ chúng

Đức Phật và Tứ chúng

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. GIỚI THIỆU : I. HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT VỚI TỨ CHÚNG : Suốt 45 năm giáo hóa, Thế Tôn đi chân không …

Xem chi tiết

Ngài Vạn Hạnh

Ngài Vạn Hạnh

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. THÂN THẾ VÀ NHỮNG GIAI THOẠI VÂY QUANH NGÀI : 1.  Thân thế : Thiền sư Vạn Hạnh là vị cao tăng …

Xem chi tiết