Các Đơn vị Gia Đình

Áo Lam

CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TẠI VIỆT NAM

 

 A.   Miền Vạn Hạnh :

Miền Vạn Hạnh  (Bắc Trung Nguyên Trung Phần ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Thừa Thiên, BHD Đà Nẵng, BHD Quảng Nam 1 ( Duy Xuyên – Hội An), BHD Quảng Nam 2 (Quảng Tín),  BĐD Quảng Ngãi.

  I.  BHD Thừa Thiên :

 Huyện Phú Lộc :

  1. GĐPT Nghi Giang.

  2. GĐPT Mỹ Lợi.

  3. GĐPT Nam Phổ Hạ.

  4. GĐPT Lương Điền.

Huyện Phú Vang :

5. GĐPT Trừng Hà.

6. GĐPT Dưỡng Mong C

7. GĐPT Hòa Đa Đông.

8. GĐPT Hà Thanh.

9. GĐPT Xuân Thiên.

Thị Xã Hương Thủy :

10. GĐPT Phú Bài.

11. GĐPT Tô Đà.

12. GĐPT Tân Tô.

13. GĐPT Chiết Bi Hạ.

14. GĐPT Lương Văn.

15. GĐPT Thanh Lam.

16. GĐPT Dạ Lê Thượng.

17. GĐPT Xuân Quang.

18. GĐPT Dạ Lê Chánh.

Thành Phố Huế :

19. GĐPT An Cựu

20. GĐPT Tây Lộc.

21. GĐPT Hương Vân.

22. GĐPT Long Hồ.

23. GĐPT Trúc Lâm.

24. GĐPT Phước Duyên.

Huyện Hương Trà :

25. GĐPT Phổ Trì.

26. GĐPT La Chữ.

Huyện Quảng Điền :

27. GĐPT Hà Cảng.

Huyện Phong Điền :

28. GĐPT Bồ Điền.

 II.  BHD Đà Nẵng :

 Quận Hải Châu :

 1. GĐPT Hòa Thuận.
 2. GĐPT Thuận Châu.
 3. GĐPT Tân Ninh.

Quận Thanh Khê :

4. GĐPT Thuận Thành.

5. GĐPT Tân An.

Quận Liên Chiểu :

6. GĐPT Nam Thành.

7. GĐPT Kim Quang.

8. GĐPT Minh Phước.

9. Đoàn Nữ Phật Tử Thanh Bình.

10. Đoàn Nữ Phật Tử Tâm Chánh.

 III.  BHD Quảng Nam 1 :

 Huyện Duy Xuyên :

 1. GĐPT An Thạnh.
 2. GĐPT Chơn Thiện.
 3. GĐPT An Hòa.
 4. GĐPT Chơn Tri.
 5. GĐPT Phước Long.
 6. GĐPT Phước Hải.
 7. GĐPT Phước Sơn
 8. GĐPT Hưng Phước.

Huyện Đại Lộc :

9. GĐPT Tứ Hiệp.

10. GĐPT Hà Tân.

11. GĐPT Tây An.

12. GĐPT Tịnh Dông Tây.

13. GĐPT Linh Sơn

14. GĐPT Long Hòa.

Huyện Điện Bàn :

15. GĐPT Phước Lan.

16. GĐPT Phước Khánh.

17. GĐPT Phú Triêm.

Huyện Quế Sơn :

18. GĐPT Viên Minh.

19. GĐPT Sơn Ninh.

20. GĐPT Đại Bình.

Huyện Hiệp Đức :

21. GĐPT Long Hoa.

22. GĐPT Tân An.

Huyện Thăng Bình :

23. GĐPT Diệu Giác.

24. GĐPT Phổ Minh.

 IV.  BHD Quảng Nam 2 :

Huyện Núi Thành :

 1. GĐPT Phú Sơn.
 2. GĐPT Quảng Phong.
 3. GĐPT Từ Hàng.
 4. GĐPT An Long.
 5. GĐPT Bình Bửu.

Huyện Phú Ninh :

6. GĐPT Hòa Sơn.

Thành Phố Tam Kỳ :

7. GĐPT Kỳ Viên.

Huyên Tiên Phước :

8. GĐPT Thọ Quang.

 V.   BĐD Quảng Ngãi :

 Thành Phố Quảng Ngãi :

 1. GĐPT Chơn Quang.

Huyện Nghĩa Hành :

2.  GĐPT Liên Quang.

Huyện Sơn Tịnh :

3.  GĐPT Minh Tín.

 B.   Miền Liễu Quán :

Miền Liễu Quán ( Nam Trung Nguyên Trung Phần ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Bình Định, BĐD Phú Yên, BHD Khánh Hòa, BHD Cam Ranh, BHD Ninh Thuận.

 I.  BHD Bình Định :

 Thành Phố Quy Nhơn :

 1. GĐPT Phước Sa.
 2. GĐPT Trúc Lâm.
 3. GĐPT Hòa Đồng.

Huyện Anh Nhơn :

4.  GĐPT Đập Đá.

5.  GĐPT Thập Tháp.

6.  GĐPT A Dục.

7.  GĐPT Hồng Sơn.

8.  GĐPT Giác Hoàng.

9.  GĐPT Nhơn Phúc.

10. GĐPT Thiên Bình.

11. GĐPT Nhơn Hưng.

Huyện Tuy Phước :

12. GĐPT Phước Thuận.

13. GĐPT Bình Quang.

14. GĐPT Phước Hiệp.

15. GĐPT Phước Sơn.

16. GĐPT Phước Lộc.

17. GĐPT Phước Hòa.

Huyện Phù Cát :

18. GĐPT Đông Hải.

19. GĐPT Tịnh Lâm.

20. GĐPT Tịnh An.

21. GĐPT Long Hòa.

Huyện Hoài Nhơn :

22. GĐPT Hoài Tân.

23. GĐPT Hoài Mỹ.

24. GĐPT Hoài Hải.

25. GĐPT Thắng Quang.

26. GĐPT An Hảo.

Huyện Tây Sơn :

27. GĐPT Bửu Lâm

 II.  BĐD Phú Yên :

 1. GĐPT Phú Yên.

 III.  BHD Khánh Hòa :

Thành Phố Nha Trang :

1.  GĐPT Ngộ Phước.
2.  GĐPT Long Quang.
3.  GĐPT Long Sơn.
4.  GĐPT A Dục.
5.  GĐPT Linh Sơn.
6.  GĐPT Lâm Tỳ Ni.
7.  GĐPT Giác Hải.
8.  GĐPT Thiên Phú.
9.  GĐPT Bồ Đề.

10. GĐPT Chánh Quang.

11. GĐPT Phổ Minh.

12. GĐPT Kim Sơn 1.

13. GĐPT Vạn Thạnh.

14. GĐPT Kim Quang 2.

15. GĐPT An Dưỡng.

16. GĐPT Kỳ Viên.

17. GĐPT Kim Sơn 2.

18. GĐPT Nghĩa Minh.

19. GĐPT Kim Quang 1.

20. GĐPT Phú Đức.

Huyện Ninh Hòa :

21. GĐPT Long Thọ.

22. GĐPT Trường Thọ.

23. GĐPT Mỹ Sơn.

24. GĐPT Đức Hòa.

25. GĐPT Phước Điền.

26. GĐPT Long Hà.

27. GĐPT Kim Long.

28. GĐPT An Lạc.

29. GĐPT Huệ Lâm.

30. GĐPT Huệ Hà.

31. GĐPT Long Thạnh.

Huyện Vạn Ninh :

32. GĐPT Tu Bông.

33. GĐPT Vạn Đức.

34. GĐPT Thừa Tiên.

35. GĐPT Phước Sơn.

Huyện Diên Khánh :

36. GĐPT Diên Thọ.

37. GĐPT Tân Chánh.

38. GĐPT Phước Long.

39. GĐPT Bửu Sơn.

40. GĐPT Kim Liên.

41. GĐPT Đại Phước.

Huyện Cam Lâm :

42. GĐPT Quảng Đức.

43. GĐPT Hòa Tân.

44. GĐPT Bửu Quang.

45. GĐPT Linh Sơn.

46. GĐPT Bảo Quang.

Thành Phố Cam Ranh :

47. GĐPT Từ Vân.

 IV.  BHD Cam Ranh :

Huyện Cam Lâm :

 1. GĐPT Thạnh Nhuận.
 2. GĐPT Thiện Bình.
 3. GĐPT Long Định.
 4. GĐPT Thanh Lợi.
 5. GĐPT Từ Ân.
 6. GĐPT Từ Lâm.
 7. GĐPT Thanh Sơn.
 8. GĐPT Kỳ Viên.

Thành Phố Cam Ranh :

9.  GĐPT Quảng Phúc.

10. GĐPT Ngọc Mỹ.

11. GĐPT Hòa Do.

12. GĐPT Phước Khánh.

13. GĐPT Phước Hải.

14. GĐPT Tây Thiên.

15. GĐPT Mỹ Thanh.

16. GĐPT Cam Bình.

 V.   BHD Ninh Thuận :

Thành Phố Phan Rang :

 1. GĐPT Bửu Vân.
 2. GĐPT Diệu Ấn.
 3. GĐPT Bửu Lâm.
 4. GĐPT Ưu Đàm.
 5. GĐPT Liên Trì.
 6. GĐPT Đạo Long.
 7. GĐPT Tấn Lộc.
 8. GĐPT Phước Huệ.
 9. GĐPT Đông Ba.

10. GĐPT Mỹ Nghĩa.

11. GĐPT Mỹ Phước.

12. GĐPT Văn Sơn.

13. GĐPT Quang Minh.

Huyện Ninh Sơn :

14. GĐPT Tân Sơn.

15. GĐPT Quảng Sơn.

16. GĐPT Thiền Lâm.

Huyện Ninh Phước :

17. GĐPT Ninh Quý.

18. GĐPT Hoài Nhơn.

19. GĐPT Long Thọ.

20. GĐPT Phước Sanh.

21. GĐPT Phước Thạnh.

Huyện Ninh Hải :

22. GĐPT Kim Sơn.

23. GĐPT Tân Quy.

 C.   Miền Khuông Việt :

Miền Khuông Việt ( Cao Nguyên Trung Phần ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Lâm Đồng, BHD ĐakLak, BHD Gia Lai, BHD KomTum, BĐD DakNông.

I.  BHD Lâm Đồng :

Thành Phố Đà Lạt :

 1. GĐPT Viên Quang.
 2. GĐPT Linh Sơn.
 3. GĐPT Vương Xá.
 4. GĐPT Thiền Lâm.
 5. GĐPT Pháp Hoa.
 6. GĐPT Giác Hoàng.
 7. GĐPT Kinh Nhạc.

Thành Phố Bảo Lộc :

8.  GĐPT An Lạc.

9.  GĐPT Thiện Phương.

10. GĐPT Đại Giác.

Huyện Đạ Huoại :

11. GĐPT Phước Lạc.

12. GĐPT Khánh Hỷ.

Huyện Đạ Tẻh :

13. GĐPT Khánh Vân.

14. GĐPT Khánh Bảo.

15. GĐPT An Hải.

16. GĐPT Hương Lâm.

Huyện Đức Trọng :

17. GĐPT Liên Hoa.

18. GĐPT Giác Tâm

19. GĐPT Linh Phổ.

20. GĐPT Phú Hội.

21. GĐPT Hội Phước.

22. GĐPT Phổ Minh.

23. GĐPT Vạn Thọ.

Huyện Lâm Hà :

24. GĐPT Bửu Thọ.

25. GĐPT Bửu Thạnh.

 II.  BHD ĐakLak :

 1. GĐPT Liên Trì.
 2. GĐPT Lộc Thiện.
 3. GĐPT Thăng Phát.
 4. GĐPT Khánh Đoàn.
 5. GĐPT Phước Hòa.
 6. GĐPT Phước Minh.
 7. GĐPT Thọ Thánh.
 8. GĐPT Phước Thăng.
 9. GĐPT Thăng Thạnh.

10. GĐPT Trí Quang.

11. GĐPT Thuận Hiếu.

12. GĐPT Phước Hưng.

13. GĐPT Lợi Nhơn.

14. GĐPT Quảng Hương.

15. GĐPT Thiện Mỹ.

16. GĐPT Phước Hậu.

17. GĐPT Phước Huệ 1.

18. GĐPT Phước Thành.

19. GĐPT Phước Huệ 2.

20. GĐPT Phước Thiện.

21. GĐPT Thiện Đức.

22. GĐPT Thiện Tâm.

23. GĐPT Thiện Hạnh.

24. GĐPT Từ Quang.

25. GĐPT Thanh Tuệ.

26. GĐPT Linh Phước.

27. GĐPT Bửu Quang.

28. GĐPT An Lạc

29. GĐPT Chí An.

30. GĐPT Từ Vân.

31. GĐPT Quảng Trạch.

 III.  BHD Gia Lai :

Thành Phố PleiKu :

 1. GĐPT Bửu Thắng.
 2. GĐPT Bửu Hải.
 3. GĐPT Bửu Long.
 4. GĐPT Bửu Nghiêm.
 5. GĐPT Bửu Phước.
 6. GĐPT Bửu Châu.
 7. GĐPT Bửu Thọ.
 8. GĐPT An Mỹ.
 9. GĐPT Thiền Sơn.

10. GĐPT Quang Minh.

11. GĐPT Ngọc Hội.

Thị Xã Ayun Pa :

12. GĐPT Bửu Thắng 2.

13. GĐPT Phú Thiện.

Thị Xã An Khê :

14. GĐPT Cư An.

15. GĐPT Quan Âm.

Huyện Đắk Đoa :

16. GĐPT Linh Sơn.

17. GĐPT Thanh Trung.

18. GĐPT Quảng Phước.

19. GĐPT Bửu Tâm.

Huyện Chư Păh :

20. GĐPT Phước Sơn.

Huyện Chư Sê :

21. GĐPT Thiện Mỹ.

22. GĐPT Linh Phước.

Huyện Chư Pưh :

23. GĐPT Linh Quang.

24. GĐPT Linh Sơn.

25. GĐPT Thiện Tín.

Huyện Chư Prông :

26. GĐPT Phú Mỹ.

27. GĐPT Đức Quang.

28. GĐPT Hồng Đức.

29. GĐPT Nguyên Sơn.

30. GĐPT Khánh Thiện.

31. GĐPT Bửu Sơn.

32. GĐPT Bửu Tân.

 IV.  BHD KomTum :

 1. GĐPT Viên Giác.
 2. GĐPT Trung Khánh.
 3. GĐPT Huệ Hương.
 4. GĐPT Giác Lâm.
 5. GĐPT Viên Thành.
 6. GĐPT Viên Đức.
 7. GĐPT Viên Giác 2.

 V.   BĐD DakNông :

 

D.   Miền Khánh Hoà :

Miền Khánh Hoà ( Miền Đông Nam Phần ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Bình Thuận, BHD Bà Riạ Vũng Tàu, BHD Đồng Nai ( bao gồm Long Khánh, Long Thành, Biên Hòa ), BHD Bình Phước.

 I.  BHD Bình Thuận :

Huyện Hàm Tân :

 1. GĐPT Ngọc Minh.
 2. GĐPT Khánh Trà.
 3. GĐPT Khánh Đà.
 4. GĐPT Khánh Hà.
 5. GĐPT Khánh Thanh.
 6. GĐPT Khánh Quảng.
 7. GĐPT Khánh Định.
 8. GĐPT Khánh Thắng.
 9. GĐPT Khánh Quang.

10. GĐPT Khánh Hải.

11. GĐPT Khánh Mỹ.

12. GĐPT Khánh Phát.

Thị Xã LaGi :

13. GĐPT Khánh Lý.

14. GĐPT Khánh Ngọc.

15. GĐPT Khánh Hạnh.

16. GĐPT Khánh Long.

17. GĐPT Khánh Hiệp.

18. GĐPT Khánh Hùng.

19. GĐPT Khánh Hương.

Huyện Hàm Thuận Nam :

20. GĐPT Khánh Bửu.

21. GĐPT Khánh Từ.

22. GĐPT Linh Bửu.

Huyện Đức Linh :

23. GĐPT KHánh Trà.

24. GĐPT Khánh Anh.

25. GĐPT Khánh Tân.

26. GĐPT Khánh Giác.

27. GĐPT Khánh Hỷ.

28. GđPT Khánh Dũng.

29. GĐPT Khánh Trung.

30. GĐPT Khánh Tín.

31. GĐPT Khánh Lực.

32. GĐPT Khánh An.

33. GĐPT Khánh Nhân.

34. GĐPT Khánh Thiện.

 II.  BHD Bà Riạ Vũng Tàu :

Huyện Châu Đức :

 1. GĐPT Khánh Quang A.
 2. GĐPT Khánh Ân.
 3. GĐPT Khánh Duyên.
 4. GĐPT Khánh Lạc.
 5. GĐPT Khánh Kim.
 6. GĐPT Khánh An.
 7. GĐPT Khánh Vân.
 8. GĐPT Khánh Bình.
 9. GĐPT Khánh Linh.

10. GĐPT Khánh Lương.

Huyện Xuyên Mộc :

11. GĐPT Khánh Phổ.

12. GĐPT Khánh Hiệp.

13. GĐPT Khánh Tâm.

14. GĐPT Khánh Tịch.

15. GĐPT Khánh Quang B.

16. GĐPT Khánh Minh.

17. GĐPT Khánh Xuyên.

18. GĐPT Khánh Hỷ.

19. GĐPT Khánh Bảo.

20. GĐPT Khánh Viên.

21. GĐPT Khánh Lâm.

22. GĐPT Khánh Thọ.

23. GĐPT Khánh Bửu.

24. GĐPT Khánh Biên.

 III.  BHD Đồng Nai :

Thị Xã Long Khánh :

 1. GĐPT Khánh Đạt.
 2. GĐPT Khánh Sơn.
 3. GĐPT Khánh Nghiêm.
 4. GĐPT Khánh Viên.
 5. GĐPT Khánh Lộc.
 6. GĐPT Khánh Lạc.
 7. GĐPT Khánh Long.
 8. GĐPT Khánh Bình.
 9. GĐPT Khánh Minh.

10. GĐPT Khánh Sơn.

Huyện Xuân Lộc :

11. GĐPT Khánh Tâm.

12. GĐPT Khánh Trang.

13. GĐPT Khánh Lâm.

14. GĐPT Khánh Thông.

15. GĐPT Khánh Viên 2.

16. GĐPT Khánh Hạnh.

17. GĐPT Khánh Phước.

18. GĐPT Khánh Đức.

19. GĐPT Khánh Quang.

20. GĐPT Khánh Nhuận.

21. GĐPT Khánh Phú.

Huyện Cẩm Mỹ :

22. GĐPT Khánh Hải.

23. GĐPT Khánh Đà.

24. GĐPT Khánh Thiện.

25. GĐPT Khánh An.

26. GĐPT Khánh Quãng.

27. GĐPT Khánh Từ.

28. GĐPT Khánh Trí.

Huyện Thống Nhất :

29. GĐPT Khánh Vân.

30. GĐPT Khánh Hưng

Huyện Trảng Bom :

31. GĐPT Khánh Thanh

32. GĐPT Khánh Phổ.

33. GĐPT Khánh Tuệ.

34. GĐPT Khánh Tịnh

Huyện Long Thành :

35. GĐPT Khánh Quang.

36. GĐPT Thiện Mỹ.

37. GĐPT Khánh Phước.

38. GĐPT Khánh Vân.

39. GĐPT Pháp Bửu.

40. GĐPT Khánh Ngọc.

 IV.  BHD Bình Phước :

Thị Xã Phước Long :

 1. GĐPT Khánh Hiền.
 2. GĐPT Khánh Huệ.
 3. GĐPT Khánh Yên.
 4. GĐPT Khánh Lộc.

Thị Xã Đồng Xoài :

5.  GĐPT Quang Minh.

Huyện Bù Gia Mập :

6.  GĐPT Khánh Đức.

7.  GĐPT Khánh Hà.

8.  GĐPT Khánh Thiện.

9.  GĐPT Khánh Hiếu.

10. GĐPT Khánh Long.

11. GĐPT Khánh Tịnh.

12. GĐPT Khánh Trí.

13. GĐPT Khánh Hưng.

Huyện Lộc Ninh :

14. GĐPT Khánh Quang.

Huyện Bù Đăng :

15. GĐPT Khánh Giác.

 E.   Miền Quảng Đức :

Miền Quảng Đức ( Sài Gòn – Gia Định ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Gia Định, BHD Quảng Đức – Sài Gòn.

 I.  BHD Gia Định :

Quận Gò Vấp :

 1. GĐPT Đức Chơn.
 2. GĐPT Đức Vân.
 3. GĐPT Đức Pháp.
 4. GĐPT Đức Huệ.

Quận Bình Thạnh :

5.  GĐPT Đức Hạnh.

6.  GĐPT Đức Thành.

Quận Phú Nhuận :

7.  GĐPT Đức Phương.

Quận 3 :

8.  GĐPT Đức Hưng.

Quận Tân Phú :

9.  GĐPT Đức Tuệ.

10. GĐPT Đức Hoa.

11. GĐPT Đức Hải.

Quận Bình Tân :

12. GĐPT Đức Quang.

Huyện Hốc Môn :

13. GĐPT Đức Thiện.

14. GĐPT Đức Tạng.

15. GĐPT Đức Tân.

16. GĐPT Đức Hiền.

17. GĐPT Đức Lâm.

Quận 12 :

18. GĐPT Đức Châu.

Quận 2 :

 19. GĐPT Đức Tâm.

Quận 9 :

20. GĐPT Đức Dũng.

Quận Thủ Đức :

21. GĐPT Đức Liên.

22. GĐPT Đức Minh.

23. GĐPT Đức Viên.

II.  BHD Quảng Đức – Sài Gòn :

Quận 1 :

 1. GĐPT Chánh Thọ.

Quận 3 :

2.  GĐPT Chánh Đạt.

Quận 8 :

3.  GĐPT Từ Hiếu.

Quận 10 :

4.  GĐPT Từ Nghiêm.

Quận 12 :

5.  GĐPT An Linh.

Quận 11 :

6.  GĐPT Thiện Hoa 1.
7.  GĐPT Thiện Hoa 2.
8.  GĐPT Thiện Hoa 3.
9.  GĐPT Thiện Hoa 6.

 F.  Ban Điều Hợp Tây Nam Phần :

Miền Huệ Quang ( Tiền Giang Nam Phần ) và   Miền Khánh Anh ( Hậu Giang Nam Phần ) : để phục hoạt sinh hoạt tại 2 Miền này BHD Trung Ương GĐPT VN đã thành lập Ban Điều Hợp Miền Tây Nam Phần bao gồm các đơn vị : Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. BHD Trung Ương chưa bổ nhiệm đại diện Miền nên các Tỉnh Thị sinh hoạt trực tiếp cùng Ban Điều Hợp Miền Tây Nam Phần.

 Tỉnh Long An :

 1. GĐPT Vĩnh Hưng.

Tỉnh Bến Tre :

2.  GĐPT Long Bình.

3.  GĐPT Phước Long.

Tỉnh Đồng Tháp :

4.  GĐPT Bạch Liên.

5.  GĐPT Tâm Thành.

6.  GĐPT Tân Long.

7. GĐPT Hòa Long.

8.  GĐPT Thới Long.

9.  GĐPT Phật Huệ.

10. GĐPT Thọ Quang.

Tỉnh Cà Mau :

11. GĐPT Quảng Thiện.

12. GĐPT Từ Quang.

13. GĐPT Long Khánh.

14. GĐPT Pháp Hoa.

15. GĐPT Từ Phước.

16. GĐPT Thiền Lâm.

17. GĐPT Hưng Nhơn.

Tỉnh Vĩnh Long :

18. GĐPT Thạnh Phú.

19. GĐPT Long Viễn.

G. Miền Vĩnh Nghiêm  

( Bắc ở trong Nam ) : hiện nay không còn đơn vị sinh hoạt.

 VP Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam.