Trang chủ / Phật Pháp / Phật Pháp tổng quan

Phật Pháp tổng quan

Đức Phật nhập Niết Bàn

Đức Phật nhập Niết Bàn

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT-BÀN  Toàn Không (Trường A-Hàm, quyển 1, từ trang 119 đến 234) Sau khi đức Phật độ cho Bà-la-môn Tỳ-sa đà-La gần Trúc-Lâm, Ngài dặn Tôn-giả A-nan-Đà là Thị-giả của Ngài rằng: “Sau khi Ta diệt độ nhập Niết-Bàn, hãy tự thắp đuốc lên mà đi; thắp lên …

Xem chi tiết