Mẫu chuyện đạo : Hạnh tu nhẫn nhục

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu Bậc Sơ Thiện

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )

Xưa có một vị hoàng tử tên là Nhẫn Nhục, tướng tốt, thông minh và giàu lòng thương người. Đối với cha mẹ Ngài hết sức kính trọng, hiếu thảo và không bao giờ từ chối một việc gì mà có thể làm cha mẹ vui lòng.

Một ngày kia vua cha đau nặng, thuốc thang chạy chữa hết phương mà bệnh cũng không lành. Hoàng tử lo buồn lắm nên Ngài mời các quan trong triều họp lại để xem có ai chỉ cách cứu chữa cho vua cha. Trong triều có một vị quan gian ác muốn giết chết hoàng tử để cướp ngôi sau khi vua mất. Vì thế vị quan gian ác này liền đứng lên thưa rằng :

–   Thưa Thái tử, bệnh của nhà vua chỉ có một thứ thuốc có thể chữa được nhưng rất khó kiếm. Hoàng tử vui mừng và hỏi :

–   Chẳng hay thuốc ấy là thuốc gì, nếu chữa được cho vua cha lành bệnh thì khó mấy tôi cũng tìm cách kiếm cho được.

Vị quan gian ác thưa :

–   Đó là não của một người mà từ nhỏ đến lớn rất có hiếu với cha mẹ và biết thương yêu mọi người.

Hoàng tử nói :

–   Vậy não tôi có được không ? Có thể đem dùng cứu cha tôi lành bệnh không ?

Kẻ gian thần mừng rỡ nhưng giả bộ làm mặt buồn bả mà thưa rằng :

–   Thưa có thể được, còn ai hiếu thảo và giàu lòng thương hơn Ngài. Nhưng chúng tôi chẳng dám làm việc ấy vì Ngài là một người con hiếu thảo và biết thương người làm sao có người đành tâm thấy Ngài hy sinh như vậy được ?

Hoàng tử khẳng khái trả lời :

–   Nếu tôi chết mà cứu được vua cha thì lòng tôi vô cùng sung sướng, xin ông đừng lo ngại gì cả.

Nói xong Hoàng tử truyền lệnh đem cắt đầu mình và lấy não đem hoà thuốc cho vua cha uống.

Lòng hiếu thảo của Hoàng tử động đến trời đất nên chén thuốc hóa ra hiệu nghiệm, và sau khi uống xong, vua cha liền lành bệnh ngay.

CÂU HỎI:

  1. Vị Hoàng tử đã làm được việc gì rất khó làm ?
  2. Vị Hoàng tử bày tỏ tấm lòng của mình như thế nào đối với vua cha ?
  3. Em đã học được bài học gì qua câu chuyện tiền thân trên ?

 

 

Bài khác nên xem

Dấu lối đi : Bậc Chân Cứng

datthinh

Gút dây : Cẳng ngỗng – Ghế anh – Ngạnh trê

datthinh

Em niệm Phật

datthinh