Truyện Ca: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

Chúng ta đã có truyện ca Oanh Vũ Tuyết Sơn của Nhạc sĩ Lê Cao Phan nay xin trình bàytiếp các truyện ca theo chương trình tu học các bậc. Và đây là Truyện ca của bậc Mở Mắt:

 

Bài khác nên xem

Nhạc: Xin Chào – Như Vinh

ducquang

Nhạc Karaoke: Mừng Phật Ra Đời – Giác An

ducquang

Nhạc Karaoke – Hòa Thượng Tịnh Khiết

ducquang