Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Đơn Kiến Nghị ngày 28.4.2014

phuocthanh

Nội dung các Văn kiện Đại hội – 4 Tiểu ban

datthinh

Thông Tư 11.084/HDTƯ/TB – Xếp Cấp Huynh Trưởng

datthinh