Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến đến tất cả các BHD Tỉnh Thị, Huynh trưởng các Cấp : Bản Thệ Tăng Già – Cung thỉnh Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Tài Liệu Gia Trưởng Của Như Tâm

phuocthanh

Thơ: Mừng Đại Hội GĐPT Bình Thuận thành công

phuocthanh