Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến đến tất cả các BHD Tỉnh Thị, Huynh trưởng các Cấp : Bản Thệ Tăng Già – Cung thỉnh Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Thư thỉnh số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

Thư Chúc Tết của Huynh Trưởng, Vụ Trưởng GĐPT Vụ

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh