Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến đến tất cả các BHD Tỉnh Thị, Huynh trưởng các Cấp : Bản Thệ Tăng Già – Cung thỉnh Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Cảm Niệm Phật Đản, Phật Lịch 2559

nhuanphap

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

datthinh

Quyết định : 11.037/HDTƯ/TB – Ban hành và áp dụng bộ biểu mẫu hành chánh

datthinh