Thiệp Chúc Tết BHD Trung Ương GĐPTVN

Hài xuân vạn dặm lại về đây

Nhuộm ánh quang huy thắm đất này

ngàn triệu tinh cầu cùng ngơ ngác

sức sống vươn mình trong nắng say

ĐQ

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai: Siêu Sanh Tịnh Độ

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu Hương linh Vãng Sanh Cực Lạc

phuocthanh

BHD Cam Ranh phân ưu cùng HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến

Huệ Quang GĐPTVN