BHD Trung ương GĐPT Việt Nam kính viếng chơn linh HTr cấp Tấn Hồ Đức Phước (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

Bài khác nên xem

Cung tiễn chơn linh

datthinh

Bản Tin Số 11: Thuyết Linh Và Lễ Tịch Điện

phuocthanh

GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới kính viếng

ducquang