Quyết định số : 12.030/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.030/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Nam 1  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh

Thư chúc Tết của HTr Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu Vụ Trưởng GĐPT Vụ

phuocthanh

Thiệp Chúc Tết của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh