Quyết định số : 12.030/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.030/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Nam 1  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Phù hiệu Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ IX

datthinh

Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh