Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Đức nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Thơ: Chúc mừng Đại hội

phuocthanh