Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Đức nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

datthinh

Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ducquang

Tài Liệu Hành Chánh Trong GĐPT Của Như Tâm

phuocthanh