Quyết định số : 12.021/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.021/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

Bài khác nên xem

Nội dung các Văn kiện Đại hội – 4 Tiểu ban

datthinh

Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Văn thư số : 12.036/HDTƯ/TB ngày 20.04.2012

datthinh