Văn thư 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn Thư số : 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011 V/v Phổ biến đề án tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Nam 1 – 02.01.2012

datthinh