Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Gia Lai  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

datthinh

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh