Phù hiệu Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2014

1 Hiep Ky 14 2 Faz

Nhớ ngày mồng bảy tháng ba

Là ngày Hiệp kỵ dẫu xa cũng gần

Tình lam thế giới kết thân

Một là thượng báo tứ  ân chan hòa

hai là hạ tế tam đồ

Nhân gian Tịnh độ cam lồ thành tâm

Bài khác nên xem

Bản Thệ Tăng Già – Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam

datthinh

Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh