Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012 đến các BHD Tỉnh Thị, quý anh chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh

Thư chúc tết của Hòa Thượng Thượng Thủ – Hội Đồng TGCM

phuocthanh

Tâm thư

nhuanphap