Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012 đến các BHD Tỉnh Thị, quý anh chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

datthinh

BHD GĐPT Quảng Nam Gởi Đơn Kiến Nghị

phuocthanh

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang