Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012 đến các BHD Tỉnh Thị, quý anh chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

datthinh

Quyết định số : 12.021/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh