Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012 đến các BHD Tỉnh Thị, quý anh chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh

Tài Liệu Hành Chánh Trong GĐPT Của Như Tâm

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Gia Định

nhuanphap