Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012 đến các BHD Tỉnh Thị, quý anh chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Thư kêu gọi trùng tu – Tu viện Quảng Hương Già Lam của BHD TƯ GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh

Văn thư 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh