Quyết định số : 12.072/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.072/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Công cử Chủ tọa và Thuyết trình cho các Tiểu Ban của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

 

 

 

Bài khác nên xem

Tài Liệu Gia Trưởng Của Như Tâm

phuocthanh

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

datthinh

Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh