Quyết định số : 12.072/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.072/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Công cử Chủ tọa và Thuyết trình cho các Tiểu Ban của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh