Quyết định số : 12.072/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.072/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Công cử Chủ tọa và Thuyết trình cho các Tiểu Ban của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận (Nhiệm kỳ IX 2020 – 2024)

Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh