Nhạc: Mừng Anh Đến – Minh Thiện

Bài hát này thuộc thể Nhạc Sinh Hoạt của anh Minh Thiện (tác giả bài Chí Hướng..) đã rất lâu rồi từ thời 1950 ở Huế.

Bài khác nên xem

Nhạc: Chánh Giác – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

Nhạc Karaoke: Kinh Nguyện – Tâm Trí Quang Vui

ducquang