Nhạc: Mừng Anh Đến – Minh Thiện

Bài hát này thuộc thể Nhạc Sinh Hoạt của anh Minh Thiện (tác giả bài Chí Hướng..) đã rất lâu rồi từ thời 1950 ở Huế.

Bài khác nên xem

Nhạc: Cho Con Đến Với Gia Đình – Minh Sơn

ducquang

Trại Ca La Hầu La – Diệu Quang, Đức Quảng

ducquang

Nhạc Mừng Phật Ra Đời – Giác An

ducquang