Nhạc: Mừng Anh Đến – Minh Thiện

Bài hát này thuộc thể Nhạc Sinh Hoạt của anh Minh Thiện (tác giả bài Chí Hướng..) đã rất lâu rồi từ thời 1950 ở Huế.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Thích Ca Mâu Ni Phật – Thẩm Oánh

ducquang

Nhạc: Đêm Xuất Gia – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Karaoke: Về Lại Mái Nhà – Đức Quảng

ducquang