Nhạc: Đêm Xuất Gia – Hoàng Cang

Kien Trac 13AĐêm đến đã lâu rồi – Đã lâu rồi.  Ngài hãy chọn đường đi – Đường Từ Bi.

Dem xuat gia cua Hoang Cang

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi. Thơ Tâm Mạch- Nhạc Đức Quảng

ducquang