Nhạc: A Dục Vương – Anh Lạc

Ka-Ling-Ga (Ka Lăng Già) giữa chiến trường tàn khốc  A Dục Vương đã buông gươm quay về chánh Pháp.

Bài khác nên xem

Liên Trại A Dục 7 – Lộc Uyển 34 – BHD Bình Định

datthinh

Nhạc: Kinh Nguyện – Tâm Trí Quang Vui

ducquang

Nhạc Karaoke: Hoa Tình Thương – Đức Quảng

ducquang