Nhạc: A Dục Vương – Anh Lạc

Ka-Ling-Ga (Ka Lăng Già) giữa chiến trường tàn khốc  A Dục Vương đã buông gươm quay về chánh Pháp.

Bài khác nên xem

Trại Ca La Hầu La – Diệu Quang, Đức Quảng

ducquang

6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

datthinh

Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn

datthinh