Kính biệt Sư Ông

SU-ONG-HT_KT-2011-NHO

(kính dâng giác linh đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh)

Tân Viên Tịch

1.

Thạch trụ giữa thiền môn

Lão tùng trên vách đá

Cội bồ đề cao cả

Bóng mát che lam hiền

Sư ông đã tròn duyên

Sớm qua miền đất tịnh

Muôn triệu lòng tôn kính

Như phật sống thế gian

Tình lam lớp lớp hàng hàng

Cúi đầu đãnh lễ chứa chan nỗi buồn

Ôn đi nước trở về nguồn

Như cam lồ xóa nỗi buồn nhân gian

Lặng yên lệ đổ đôi hàng…

2.

Gốc đại bồ đề ở phía Nam

Chín mươi tám tuổi bỏ thân phàm

Bao năm vì đạo chuyên hoàng pháp

Suốt kíp tham thiền diệt ý tham

Cả nước cúi đầu ơn giáo dưỡng

Toàn dân cung kính nghĩa đồng cam

Pháp thân ngời sáng muôn thu chiếu

Tịnh độ quay về Phật… lượng quang

Cung kính đảnh lễ:

Giác linh sư ôn

Đệ tử Hàn Phong – GĐPT Gia Định

Nha trang, ngày 28 tháng 3 năm 2014

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hưng tổ chức lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh

BHD Bình Thuận Thăm Các Đơn Vị GĐPT

phuocthanh

(BHD Gia Định) Lễ khai mạc Liên trại HLHT A Dục 23 – Lộc Uyển 31

nhuanphap