BHD Gia Định tổ chức lễ thọ cấp Tập

Trong chương Mở đầu của Quy Chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam đã đề cập đến 3 yếu tố: Huynh trưởng là người đóng vai trò cốt cán và liên quan ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức, là người mang tính chất đặc thù mà khả năng và đạo đức không thể tách rời, tri thức và kinh nghiệm phải nương nhau, là người tự nhận trách nhiệm và hoàn thành trách nhiệm, có kỷ luật và chịu sự huấn luyện.  Thọ cấp để trao cấp, trao trách nhiệm là sự đánh giá và xác nhận một cách đúng đắn, vô tư. Bởi lòng nhiệt tâm phục vụ tổ chức Gia Đình Phật Tử là góp phần hoằng dương Chánh pháp, cũng là cơ hội để Anh Chị phát tâm lập nguyện thăng tiến cho chính mình và cho tổ chức trên bước đường phụng sự.
Theo tinh thần đó, sáng ngày 01 tháng 12 năm 2019, BHD Gia Định đã tổ chức lễ thọ cấp Tập tại tu viện Quảng Hương Già Lam cho 28 Huynh trưởng hội đủ điều kiện.
Thượng tọa Thích Khế Đạo, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định quang lâm chứng minh buổi lễ. Thầy trao gửi đến các Huynh trưởng thọ cấp: “Phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm là một niềm hạnh phúc chứ không phải là cố gắng để hoàn thành”. Đó chính là hành trang cần thiết đối với các Huynh trưởng thọ cấp hôm nay.
Huynh trưởng Trưởng BHD chủ tọa buổi lễ đã công nhận lời phát nguyện của các Huynh trưởng thọ cấp và gửi lời chúc lành đến các anh chị em.
Kính chia sẻ một vài hình ảnh lễ thọ cấp Tập do BHD GĐPT Gia Định tổ chức.

Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Chân Dung Áo Lam – Đức Quảng

ducquang

Dâng lễ tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo tại Sài Gòn

nhuanphap

Lễ tấn phong cấp Dũng năm 2017 – PL 2560

nhuanphap