Chuyện đạo : Đức Phật với La Hầu La

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1. Chuyên kể :

Khi chưa thành đạo, La Hầu La ( Con của thái tử Tất Đạt Đa – Đức Phật Thích Ca ) tính tình cọc cằn lười biếng, không chịu tu học. Đức Phật liền bảo La Hầu La về tịnh xá Hiền Độ tu học trong chín mươi ngày không dừng nghỉ mà sám hối tội lỗi.

Khi Đức Phật đến thăm, La Hầu La đem một chậu nước đến cho Phật rửa chân. Rửa xong, Đức Phật hỏi La Hầu La rằng :

–   Nước trong chậu bây giờ có thể đem dùng uống được không ?

–   Bạch Thế Tôn Không thể dùng được, trước đây nước sạch, nhưng bây giờ rửa chân bị dơ bẩn không thể uống được.

Phật dạy rằng :

–   Ngươi cũng như vậy, là con ta, cháu vua Tịnh Phạn, từ bỏ cuộc sống xa hoa để xuất gia tu hành. Nếu ngươi không chăm lo tu học, để tâm ô uế cũng như nước bẩn kia không thể dùng được.

Phật bảo La Hầu La đổ chậu nước đi và hỏi :

–   Chậu kia không còn nước bẩn, vậy có thể dùng đựng thức ăn được không ?

–   Bạch Thế Tôn ! Không thể được vì chậu đã mang tiếng đựng nước bẩn.

Phật dạy La Hầu La :

–   Ngươi cũng vậy, tuy là kẻ tu hành nhưng tâm biếng nhác, miệng nói điều chẳng lành và bị tiếng đồn không tốt, cũng như cái chậu kia không dùng vào việc cao trọng được.

Đức Phật lấy chân hất cái chậu làm cho nứt bể và bảo La Hầu La :

–   Ngươi cũng vậy, tuy là kẻ tu hành nhưng đã mang tiếng xấu nên chẳng có ai thương, ai quý, cũng như ngươi không quý cái chậu kia.

Nghe lời Phật dạy, La hầu La lấy làm xấu hổ, bèn phát tâm sám hối và từ đó về sau tinh tấn tu hành.

2.  Em trả lời :

1 . Tại sao nước trong chậu không thể uống được ?

2 . Vì sao La Hầu La không quý chậu khi Đức Phật hất cho bể ?

3 . Về sau La Hầu La đã làm gì để theo lời Phật dậy ?

3. Em cần nhớ :    

Con người cũng như đồ vật, đã mang tiếng xấu, bị kẻ khác khinh ghét thì không còn quý giá gì nữa và không được trọng dụng.

Muốn được mến thương, quý trọng, ta cần phải tu học trở nên người tốt hiền lành theo đúng lời Phật dạy.

 

Bài khác nên xem

GĐPT NINH THUẬN TỔ CHỨC TU HỌC BẬC KIÊN

Huệ Quang GĐPTVN

Lịch sử Đức Phật Thích Ca – Từ Thành đạo đến Nhập diệt

datthinh

Hòa thuận với anh chị em – Bạn bè

datthinh