BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Đảnh Lễ Giác Linh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ban hướng dẫn trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng thương Minh hạ Kiến Giác Linh – thành viên Hội đồng Tăng già Chứng minh GĐPT Việt Nam tân viên tịch tại chùa Phật Ân, Long Thành Đồng Nai.

Ngưỡng nguyện hồng ân phóng quang tiếp độ.

Nam mô A Di Đà Phật

1 Hoa thuong Minh Kienz

Bài khác nên xem

TIN TỨC : Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 2 Tháng 1.2015) Diệu Âm lược dịch

phuocthanh

TÂM THƯ PHẬT ĐẢN Phật lịch 2563 của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

Huệ Quang GĐPTVN

Bản Tin số 2: Tang Lễ Cố HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh

Huệ Quang GĐPTVN