BHD GĐPT Quảng Đức Thương Tiếc Anh Bửu Đồng

Nhạn quá trường không

Ảnh trầm hàn thủy

Nhạn vô lưu tích chi ý

Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

 

Bài khác nên xem

Phân Ưu – Cố Huynh Trưởng Tâm Chân, Ninh Thuận

ducquang

BHD.GĐPT Bình Phước phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Thu Kỳ , cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên

phuocthanh