BHD GĐPT Quảng Đức Thương Tiếc Anh Bửu Đồng

Nhạn quá trường không

Ảnh trầm hàn thủy

Nhạn vô lưu tích chi ý

Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định: Chia buồn

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai:Nguyện cầu Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định: Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh