BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần I năm 2016

Bát quan trai, theo nghĩa đen chữ Hán, là tám điều kiêng cữ, như là tám cửa ải chận đứng các pháp bất thiện. Giới bát quan trai chính xác được gọi là giới cận trụ. Nghĩa là, sống gần đời sống xuất gia, gần chùa chiền, gần nơi thanh tịnh. Tập quen với đời sống thanh tịnh để thấy được giá trị. Còn cao hơn nữa, cận trụ được hiểu là tập sống gần đời sống một vị A La Hán, là bậc Thánh xuất thế gian. Ngoài nghĩa cận trụ, giới bát quan trai còn được gọi là giới bố tát hay trưởng tịnh: trì giới làm phát triển phần thanh tịnh, những đức tính tốt trong mình.

Sáng nay, vào lúc 7h30 ngày 24.04.2016; BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai cho gần 70 Huynh Trưởng và một số Đoàn Sinh.

Quang lâm chứng minh Thượng Tọa Thích Hạnh Trực  Trụ Trì  chùa Khánh Vân, trong phần khai thị Thượng Tọa giới sư “…Này các Giới tử, các vị hãy lắng nghe cho kỹ! Bể khổ vô biên, không nương thuyền Bát-nhã thì không thể lên bờ Giác. Luân hồi nhiều nẻo, không thọ trì tịnh giới thì không thể được giải thoát. Chư Phật do tịnh giới mà thành Chánh giác. Đại thừa, Tiểu thừa đồng thọ trì tịnh giới; thế gian xuất thế đều giữ tịnh giới. Nhưng tại gia Phật tử vì trần lụy bao vây, không thể quyết chí chung thân thọ trì. Bởi thế, Đức Như Lai từ bi, phương tiện dạy mỗi một ngày đêm thọ trì tám thứ trai giới này. Tám trai giới này công đức siêu vượt ba cõi, thẳng đến Giác ngộ.…”

Sau phần khai giới, các giới tử sám hối Hồng danh, thiền định, sau khi tho trai xong, kinh hành. Đều giờ chiều tụng kinh Phổ môn, Hòa Thượng Tọa Thích Nhật Hỷ (đệ tử của Hòa Thượng  Thích Thiện Hoa ) ban pháp thoại cho toàn thể đạo tràng với đề tài “ dùng trí tuệ để diệt trừ Tham, Sân, Si ”

Khóa tu kết thúc lúc 17h00 cùng ngày sau phần tụng kinh Di Đà, Mông sơn thí thực.  Toàn thể giới tử ra về rất hoan hỷ và vui mừng được sống một ngày, được tụng kinh, nghe pháp, kinh hành và lễ bái… với mục đích thanh tịnh thân tâm, ly dục và giải thoát.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Bài khác nên xem

Lễ An Linh Chư Ân Sư – Sáng Lập – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng -Đoàn Sinh quá vãng của GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới

phuocthanh

Lễ Hiệp kỵ của Gia đình Phật tử Biên Hòa – PL.2567 – DL.2023

Huệ Quang GĐPTVN

Tưởng nguyện Húy nhật thứ 19 Cố Hòa thượng ân sư đạo hiệu Thích Tâm Thanh

Huệ Quang GĐPTVN