BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai kỳ 2 năm 2015

Bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Trong thời gian tu hành ấy, thân, khẩu, ý của người thọ giới được hoàn toàn thạnh tịnh, tuy chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu hơn cả một đời của người không tu hành. Tuy lượng rất ít, mà phẩm lại nhiều vô cùng. Nó chỉ là giọt nước, nhưng là một giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó còn quý hơn cả một ao nước đục bùn nhơ, nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó là viên ngọc Ma ni, nên nó còn quý hơn trăm ngàn châu báu khác.

Sáng nay, vào lúc 7h30 ngày 11.10.2015; BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai cho gần 100 Huynh Trưởng và một số Đoàn Sinh.

Quang lâm chứng minh – giới sư Thượng Tọa Thích Quảng Tánh Tri sự chùa Long Vĩnh, trong phần khai thị Thượng Tọa giới sư “… Khổ hải vô biên, nếu không có thuyền từ thì không sao lên được bờ giải thoát; luân hồi mờ mịt, nếu thiếu hẳn tịnh giới thì khó mà ra khỏi cảnh tối tăm. Chính chư Phật cũng nhờ giới mà thành chánh quả. Bất luận đại thừa, tiểu thừa, thế gian hay xuất thế gian không ai là không thọ trì giới pháp mà được hưởng quả an vui. Ngặt nỗi hàng tại gia bị trần lụy đoanh vây, không thể chung thân theo dõi! Vì thế đức Như Lai phương tiện chế ra giới pháp này dạy cho hàng tại gia mỗi tháng gặp ngày trai phải một ngày một đêm thọ trì. Công đức của giới bát quan trai này, nó là tịnh nhơn vô lậu hơn tất cả phước báo nhơn thiên và là con đường thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề…”

Sau phần khai giới, các giới tử sám hối Hồng danh, tụng kinh Phổ môn, thọ trai. Đến đầu giời chiều Thượng Tọa Thích Quảng Tánh ban pháp thoại cho toàn thể đạo tràng với đề tài “Tứ Vô Lượng Tâm”

Khóa tu kết thúc lúc 17h00 cùng ngày sau phần tụng kinh Di Đà. Toàn thể giới tử ra về rất hoan hỷ và vui mừng được sống một ngày, được tụng kinh, nghe pháp, kinh hành và lễ bái… với mục đích thanh tịnh thân tâm, ly dục và giải thoát.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Bài khác nên xem

Truyền tải trực tiếp (Ngày thứ hai) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức thi vượt bậc cho các Đoàn Sinh Ngành Đồng và Ngành Thiếu

phuocthanh

Pháp Hội Thù Ân III: Lễ Hưng tác Thượng phan – Các nghi thức khai đàn