Bản Thệ Tăng Già – Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến đến tất cả các BHD Tỉnh Thị, Huynh trưởng các Cấp : Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Công bố thành phần nhân sự Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận (Nhiệm kỳ IX 2020 – 2024)

Phúc đáp văn thư BHD.GĐPT Quảng Nam 1 về Lễ Hiệp Kỵ

nhuanphap