Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012 V/v Chuyển các Văn kiện của Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang

Bản Thệ Tăng Già – Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam

datthinh

Lễ Thọ Cấp Tấn

phuocthanh