Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012 V/v Thành lập Tiểu ban nhân sự của Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh

Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của HĐCVGH GĐPT Việt Nam

datthinh

Thơ: Chúc mừng Đại hội

phuocthanh