Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Định nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Lễ Thọ Cấp Tấn

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020

phuocthanh

Tài Liệu Hành Chánh Trong GĐPT Của Như Tâm

phuocthanh