Bậc Mở Mắt: Chuyện Nai Hiền (song ngữ)

Do phần kỹ thuật (hình vẽ) được thực hiện đồng bộ với chuyện kể nên những câu chuyện song ngữ  không theo thứ tự của bậc:

Tài liệu GĐPTVN-Hoa Kỳ

Bài khác nên xem

Chương trình tu học Bậc Mở Mắt

datthinh

Em đeo Hoa Sen

datthinh

Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

ducquang