Bậc Mở Mắt: Chuyện Nai Hiền (song ngữ)

Do phần kỹ thuật (hình vẽ) được thực hiện đồng bộ với chuyện kể nên những câu chuyện song ngữ  không theo thứ tự của bậc:

Tài liệu GĐPTVN-Hoa Kỳ

Bài khác nên xem

Châm ngôn và 3 điều luật của đoàn em

datthinh

Trầm hương đốt – Bửu Bác

ducquang

Sen Trắng – Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử

ducquang