Bậc Mở Mắt: Chuyện Nai Hiền (song ngữ)

Do phần kỹ thuật (hình vẽ) được thực hiện đồng bộ với chuyện kể nên những câu chuyện song ngữ  không theo thứ tự của bậc:

Tài liệu GĐPTVN-Hoa Kỳ

Bài khác nên xem

Giới thiệu 3 ngôi báu

datthinh

Chương trình Tu học GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Chuyện tiền thân – Con voi hiếu nghĩa

datthinh