Bậc Mở Mắt: Chuyện Nai Hiền (song ngữ)

Do phần kỹ thuật (hình vẽ) được thực hiện đồng bộ với chuyện kể nên những câu chuyện song ngữ  không theo thứ tự của bậc:

Tài liệu GĐPTVN-Hoa Kỳ

Bài khác nên xem

Bài Sám hối và 7 danh hiệu Phật – Bồ tát

datthinh

Sen Trắng – Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử

ducquang

Em đeo Hoa Sen

datthinh