Dây Thân Ái – Lời Việt Lê Lừng

Đây là bài hát chia tay Gia Đình Phật Tử. Nhạc Ngoại quốc-Lời Việt Lê Lừng

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Kết dây

Bài khác nên xem

Chùm Thơ: Tham Bái Phật Tích Ấn Độ của Phổ Đồng

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Đêm Mầu Nhiệm – Ý thơ Nhất Hạnh

ducquang

Trại Lộc Uyển 29 “Phát khởi đức tin – Nhập Trì Địa Bồ tát hành”

nhuanphap