Dây Thân Ái – Lời Việt Lê Lừng

Đây là bài hát chia tay Gia Đình Phật Tử. Nhạc Ngoại quốc-Lời Việt Lê Lừng

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Kết dây

Bài khác nên xem

Chương trình tu học Bậc Trực

datthinh

Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Thiền – Trần Trúc Lâm dịch (phần1)

phuocthanh

Trách nhiệm đối với Đàn

datthinh