Dây Thân Ái – Lời Việt Lê Lừng

Đây là bài hát chia tay Gia Đình Phật Tử. Nhạc Ngoại quốc-Lời Việt Lê Lừng

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Kết dây

Bài khác nên xem

Thương tiếc HTr cấp Tấn Lê Văn Tranh

Huệ Quang GĐPTVN

Huế ơi!

nhuanphap

Anh Tôi (Tưởng Nhớ Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ)

phuocthanh