Dây Thân Ái – Lời Việt Lê Lừng

Đây là bài hát chia tay Gia Đình Phật Tử. Nhạc Ngoại quốc-Lời Việt Lê Lừng

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Kết dây

Bài khác nên xem

Cư Trần Lạc Đạo Phú

phuocthanh

Liên khúc Nhảy Lửa Trại HL Huynh trưởng

ducquang

Bông hồng trắng dâng Nội…

Huệ Quang GĐPTVN