Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

Các chuyện tiền thân đức Phật Thích Ca kể lại Ngài đã từng trầm luân sinh tử trong các loài cầm thú, thủy ngư và côn trùng… nhưng do lòng từ bi bao la vô lượng nên đã  dần thăng hoa lên các cõi nhân thiên và sau cùng đắc quả thành Phật.

Tài liệu BHD GĐPTVN/Hoa Kỳ

Bài khác nên xem

Chuyện tiền thân – Lòng hiếu chim Oanh vũ

datthinh

Bậc Mở Mắt: Chuyện Nai Hiền (song ngữ)

ducquang

Em đến chùa

datthinh