Ý nghĩa bốn lời nguyện

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

I. Chuẩn b:

Kinh nhật tụng, Nghi thức tụng niệm của GĐPT.

II. Giờ học :

1.  Em suy nghĩ :

Thệ nguyện là một việc rất thiêng liêng. Hằng tuần, trong giờ lễ Phật, chúng ta đã đọc tụng 4 lời nguyện. Em hãy nhắc lại nguyên văn 4 lời nguyện.

2.  Em nghe :

Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp

Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch

Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học

Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành.

a.  Giải nghĩa :

–   Thệ nguyện : Hứa sẽ làm cho được.

–   Chúng sanh : tất cả mọi loài, mọi người.

–   Độ : cứu giúp.

–   Phiền não : Những điều làm cho mình mất an vui. Như tham, giận, mê muội.

–   Pháp môn : cách tu học do đức Phật tìm chế ra.

–   Viên thành : thành công một cách tốt đẹp hoàn toàn

b.  Ý chính :

–   Câu 1 : Nguyện cứu giúp chúng sanh.

–   Câu 2 : Nguyện dứt bỏ hết tất cả phiền não.

–   Câu 3 : Nguyện tu học hết tất cả các pháp môn.

–   Câu 4 : Đạo Phật cao cả hơn hết, nguyện đạt thành.

3.  Em trả lời :

1.  Chúng sanh là gì ?

2.  Em hãy đọc và giải nghĩa bốn lời nguyện ?

4.  Em cẩn nhớ :

Người Phật tử chân chánh phát nguyện cứu độ hết tất cả chúng sanh, diệt trừ hết phiền não, tu học hết tất cả các pháp môn và tu thành đạo cả.

Lời Phật dạy :

“TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH ”

Bài khác nên xem

“Tuần lễ Huân Tu lần thứ II ” – Chương trình truyền phát trực tiếp đêm thứ ba (10/7 Canh Tý)

GĐPT Cam Ranh: Khóa tu Bát Quan Trai lần 1 – năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

Lều Trại – Xây tổ Đàn

datthinh