Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012 V/v Phái đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về giải quyết các nội dung liên quan Đại hội GĐPT Quảng Nam 2.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN