Văn thư số : 12.052A/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.052A/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Tác bạch cung thỉnh Ban Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử các Tỉnh Thị và các đơn vị GĐPT Việt Nam.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

datthinh

TỜ TRÌNH: GĐPT Chơn Thiện bị đàn áp

phuocthanh

Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

datthinh