Văn Nghệ: mẫu thiệp Xuân 3 và 4

Hình tượng Di Lặc của Phật Giáo Việt nam chịu ảnh hưởng do hình tượng Bố Đại hòa thượng bên Trung Quốc – Do Phật Giáo Trung Quốc bị cấm đoán quá lâu rồi nên hiện nay người Trung Hoa tại lục địa thờ tượng Bố Đại (Di Lặc) như một ông thần tài mang đầy châu báu vàng ngọc khắp người.

Bồ tát Di Lặc ngự tọa nơi cung trời  Đâu Suất chờ hội Long Hoa giáng đản hạ sanh

Tự tại trên sóng – Có thể thay đổi phù hiệu tròn, hoặc xóa mất đi

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2024-2028.

Tâm Lễ

Ý nghĩa Trai Đàn Chẩn Tế

phuocthanh

Chu niên lần thứ 55 GĐPT Đức Hưng

nhuanphap