Văn Nghệ: mẫu thiệp Xuân 3 và 4

Hình tượng Di Lặc của Phật Giáo Việt nam chịu ảnh hưởng do hình tượng Bố Đại hòa thượng bên Trung Quốc – Do Phật Giáo Trung Quốc bị cấm đoán quá lâu rồi nên hiện nay người Trung Hoa tại lục địa thờ tượng Bố Đại (Di Lặc) như một ông thần tài mang đầy châu báu vàng ngọc khắp người.

Bồ tát Di Lặc ngự tọa nơi cung trời  Đâu Suất chờ hội Long Hoa giáng đản hạ sanh

Tự tại trên sóng – Có thể thay đổi phù hiệu tròn, hoặc xóa mất đi

Bài khác nên xem

Thích Khinh An (Thầy Minh Tâm): Kỷ niệm với Bạch Hoa Mai

Huệ Quang GĐPTVN

Lam viên GĐPT.VN đảnh lễ Giác linh Hòa thượng THÍCH LƯƠNG PHƯƠNG tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Một Mẹ Trăm Con – Dân Ca Gia Rai, lời Phạm Duy

ducquang