Văn Nghệ: mẫu thiệp Xuân 3 và 4

Hình tượng Di Lặc của Phật Giáo Việt nam chịu ảnh hưởng do hình tượng Bố Đại hòa thượng bên Trung Quốc – Do Phật Giáo Trung Quốc bị cấm đoán quá lâu rồi nên hiện nay người Trung Hoa tại lục địa thờ tượng Bố Đại (Di Lặc) như một ông thần tài mang đầy châu báu vàng ngọc khắp người.

Bồ tát Di Lặc ngự tọa nơi cung trời  Đâu Suất chờ hội Long Hoa giáng đản hạ sanh

Tự tại trên sóng – Có thể thay đổi phù hiệu tròn, hoặc xóa mất đi

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng ân sư

phuocthanh

Tin Buồn: Cố Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Minh VÕ ÁI nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Lai từ trần

phuocthanh

Lễ Húy Nhật Lần Thứ 35 Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh