Truyền tải trực tuyến (Ngày thứ năm) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Ban Đại Diện GĐPT Hàm Tân Viếng Tang

BHD GĐPT Bình Thuận: Tổ chức thọ cấp Tín

phuocthanh

BHD GĐPT Qủang Đức – Sài Gòn tổ chức Văn nghệ cúng dường Phật Đản tại Chùa An Linh

phuocthanh