(Trích) Tâm thư kiến lập Pháp hội Thù ân II


BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI TRÂN TRỌNG KHUYẾN TẤN
1. Các đơn vị trực thuộc thông tri tinh thần của Pháp Hội đến toàn thể Lam viên GĐPT, sách tấn nhau cùng hướng về tinh thần báo ân, thu xếp thời gian cá nhân để vân tập về tham dự, pháp tâm thọ giới, cúng dường Pháp Hội.
2. Phát động các đơn vị tổ chức kỳ nguyện trong hai tuần chủ nhật: 21, 28.10.2018 vào lúc lễ Phật đầu buổi sinh hoạt với nội dung:
* Nhất tâm kỳ nguyện, tưởng niệm và kỳ siêu: Chư thánh Tử Đạo vị pháp thiêu thân – vị pháp vong thân, Chư vị Tiền Bối hữu công, Ân Sư, Sáng Lập Viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Việt nam trên thế giới. Cùng hướng nguyện kỳ siêu: Chiến Sĩ trận vong, Đồng Bào tử nạn, thập loại Cô Hồn đồng được vãng sanh Phật Quốc.
* Kỳ nguyện cho Quốc thái Dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc.
3. Trong thời gian tổ chức Pháp Hội, Ban Hướng Dẫn GĐPT các Châu, Quốc Gia tại Hải Ngoại tùy duyên chọn một ngày thích hợp để tổ chức LỄ KỲ NGUYỆN tại quản hạt của mình với sự chứng minh của Chư Tôn Đức và sự hiện diện hộ niệm của Thân Hữu và Lam Viên GĐPT. Chương trinh và nội dung của buổi lễ sẽ thực hiện theo tinh thần chung.
4. Khuyến tấn toàn thể Lam Viên GĐPT chúng ta, trong tuần lễ Pháp Hội từ ngày 22.10 đến 28.10.2018 pháp tâm thọ trì 1 tuần trai giới thanh tịnh để hồi hướng công đức kỳ nguyện cho âm siêu dương thái.
(Trích Tâm thư kiến lập Pháp hội Thù ân II)

Bài khác nên xem

7.200 người nghe Đức Dalai Lama khai thị

phuocthanh

Giải trình tiểu luận kết khóa Trại Huyền Trang – khóa V (BHD.GĐPT Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh kính bái Chơn linh cố HTr cấp Dũng Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm

Huệ Quang GĐPTVN