Điện Kính Lễ và Phân Ưu của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam

T8 - Dien thu kinh le phan uu - 23.08.2015D9

Bài khác nên xem

Phúc duyên hầu Ôn

nhuanphap

BHD – GĐPT Đồng Nai Kết Khóa Trại Lộc Uyển XII – 2013

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Định – Thành kính phân ưu

Linh Nguyên