Thơ: Nhắm mắt xuôi tay của Tâm Từ Hoàng Mộng Long

Kính niệm Hương linh anh Tâm Trình NGUYỄN ĐỨC THẠO

— ™&˜ —

Nhắm mắt không hổ lỗi lầm

Xuôi tay không thẹn sử Lam chê cười

Nhắm mắt mà miệng vẫn cười

Xuôi tay mà dạ sáng ngời ánh dương

Nhắm mắt vẫn thấy con đường

Xuôi tay vẫn giữ lập trường nhất như

Nhắm mắt không hổ trưởng từ

Xuôi tay không thẹn lộ cừ đã đi

Nhắm mắt mà trí thanh từ

Xuôi tay mà thức hẹn vì hương Lam

Nhắm mắt vẫn thấy hoa Đàm

Xuôi tay vẫn giữ đóa hàm Liên tinh

Nhắm mắt không hổ danh “Huynh”

Xuôi tay không thẹn bóng hình “Trưởng” gia

Nhắm mắt mà tuệ không nhòa

Xuôi tay mà giác vào tòa Như Lai

Nhắm mắt vẫn thấy Liên đài

Xuôi tay vẫn giữ trong ngoài tịnh khôi

Nhắm mắt không hổ đất trời

Xuôi tay không thẹn những lời nguyện xưa.

 

                                                                                    Tâm Từ HOÀNG MỘNG LONG

                                                                        Ủy viên Tổ kiểm BHD – GĐPT ĐỒNG NAI

 

—– ™&˜ —–

Bài khác nên xem

Nhạc: Dưới Đài Sen – Trần Cường

ducquang

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT (tiếp)

ducquang

Trầm hương đốt – Bửu Bác

ducquang